Strona Główna Compliance

Polityka Compliance w Selgros

Selgros Transgourmet jako nowoczesne przedsiębiorstwo wdrożyło i przestrzega zasad polityki Compliance, kierując się zasadą, że wprowadzanie i stosowanie odpowiednich procedur pozwala na określenie ram i norm pożądanych zachowań w miejscu pracy, zminimalizowanie ryzyka naruszeń w obszarze prawa pracy, a co za tym idzie - podnosienie atrakcyjności pracodawcy w oczach potencjalnych i obecnych pracowników.

Compliance wg Selgros oznacza, iż wszystkie nasze zasady i reguły prowadzenia biznesu  są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz powszechnie obowiązującymi standardami społecznymi. Przestrzeganie prawa umożliwia nam stworzenie komfortowych i bezpiecznych warunków pracy, przestrzegania zasad równego traktowania i polityki antymobbingowej, zgłaszania naruszenia zasad i reguł ustanowionych przez państwo.

Nasze deklaracje obejmują wszystkie obszary:

  1. Proces rekrutacji i zatrudniania pracowników (uczciwy i rzetelny, z udzieleniem odpowiedzi zwrotnej, polityką przetwarzania i przechowywania dokumentów, zawarciem odpowiedniej umowy z zatrudnianym pracownikiem i kwestie z tym związane),
  2. Ochrona danych osobowych kandydatów na pracowników oraz pracowników (przestrzeganie przepisów RODO i KP),
  3. Kryteria stosowania monitoringu wizyjnego czy poczty elektronicznej w miejscu pracy, tworzenia procedur korzystania ze sprzętu służbowego, odpowiedzialności za powierzone mienie,
  4. Akty wewnętrzne wprowadzane przez pracodawcę zgodnie z przepisami prawa (regulamin pracy, regulamin wynagradzania),
  5. Polityka zarządzania i przestrzegania przepisów BHP
  6. Przestrzeganie zasad niedyskryminacji i równego traktowania,
  7. Polityka antymobbingowa,